tjaaa..ikke så riinge

3.0
tjoe dje ungje spilljed godt. Beeggee var rigtit gjod. En skjuespiller er deer å deem. Meen lgjaangtrukke fiilmn. ikkje saa bevæegende men kneeb daa een enkjel tjåre. En aneelse ujaevn filmsarbejd.
En-To-Tre-Nu!